Kosten en vergoedingen

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke informatie rondom de kosten, vergoedingen en voorwaarden. Heb je hier vragen over, neem dan contact met me op en ik licht onderstaande graag persoonlijk toe. 

Contractvrij werken

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg in de generalistische basis GGZ. Ik heb er bewust voor gekozen om zonder contracten met zorgverzekeraars te werken. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening en de toenemende administratieve druk zijn voor mij redenen om contractvrij te werken. Ik besteed mijn tijd en energie liever aan inhoudelijk goede en persoonlijke behandelingen voor mijn cliënten. Zie hier voor meer informatie op de site van de contractvrije psycholoog.

 

Dat betekent dat als je een zuivere restitutiepolis hebt je behandeling bij mij meestal voor 100% vergoed krijgt door je zorgverzekeraar. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. 

Vergoeding verzekerde zorg

Je zorgverzekeraar vergoedt (bij verzekerde zorg) altijd een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. In de meeste gevallen wordt de behandeling voor cliënten met een zuivere restitutie polis voor 100% vergoed. Cliënten met een natura polis krijgen een deel vergoed, hoe hoog dit is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80 % van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt bij beide polissen eerst met je verrekend door de zorgverzekeraar. Informeer jezelf grondig. Aanbevolen wordt om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en te vragen welk percentage van het NZA tarief vergoed wordt  bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische Basis GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een DSM-V stoornis. 

Eigen risico
Houd er rekening mee dat je zorgverzekering een algemeen eigen risico kent van minimaal €385 per jaar. Dit bedrag dien je in alle gevallen eerst ' op te maken ' alvorens je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Dit geldt overigens ook bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als je dus nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Zorgproducten (informatie geldt tot d.d. 31-12-21)

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaalde tarieven. Als tarief wordt in de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven gehanteerd. De zorg is hierbij ingedeeld in zorgproducten (prestaties), waarvoor een vaste prijs wordt gehanteerd. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. 

De maximumtarieven voor de prestaties in de gb-ggz voor 2021 zijn:

Het belangrijkste onderscheidend criterium tussen de producten ‘kort’, ‘middel’ en ‘intensief’ is de ernst van de problematiek. De keuze voor een zorgproduct is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel. Dit kijkt naar de volgende vijf criteria: DSM-stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Voor het product ‘kort’ staat 300 minuten, voor ‘middel’ 500 minuten en voor ‘intensief’ 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product, de intake is hierbij inbegrepen. Indirecte tijd die bijvoorbeeld nodig is voor verslaglegging of overleg met een arts is hierbij opgeteld. 

Het product onvolledig behandeltraject (alleen intake + indirecte tijd) wordt in rekening gebracht als na intake geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis of als geconstateerd wordt dat behandeling plaats dient te vinden in de gespecialiseerde ggz of de behandeling na intake op initiatief van de client zelf beëindigd wordt.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de behandeling betaal je eerst zelf aan De Bruijn Psychologie. Elke maand zal een voorschot factuur (a 105 euro per sessie) naar je worden verstuurd. Na afronding van de behandeling betaal je het restant van het traject (totaalbedrag van het geleverde zorgproduct minus de reeds voldane voorschotten). Daarnaast ontvang je na afronding van het traject één overzichtsfactuur met daarop alle benodigde gegevens, deze eindfactuur kan je zelf voor vergoeding indienen bij je zorgverzekeraar. Dit houdt dus in dat je pas na afronding van je behandeling, (een deel van) de kosten vergoed kan krijgen door je zorgverzekeraar.

Ik stel het op prijs wanneer facturen binnen 14 dagen kunnen worden voldaan. Wanneer facturen niet tijdig worden vergoed zonder opgaaf van reden, kan ik besluiten om geen vervolgsessies te plannen.

Belangrijk: vanaf 1-1-2022 overgang naar Zorg Prestatie Model

Vanaf 01-01-2022 wordt landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigings-systeem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan niet meer gewerkt met bovenstaande zorgproducten maar per sessie gedeclareerd. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor clienten, wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging LVVP. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De Bruijn Psychologie heeft haar tarieven hierop gebaseerd. 

Vanaf 2022 zullen de meest gebruikte consult types binnen de praktijk zijn:

* Intake (Diagnostiek consult) van 60 minuten: € 160,-

* Behandelconsult van 45 minuten: € 120,-

* Behandelconsult van 60 minuten: € 140,-

De duur en type van het consult bepaalt het tarief. De praktijk hanteert daarbij het principe van " planning is realisatie". Dit houdt in dat vooraf wordt gecommuniceerd hoe lang een consult zal duren en deze tijd zal in de agenda worden gepland. Na afloop zal het bijbehorende tarief worden gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wanneer er in werkelijkheid meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd, dan wordt het consult achteraf alsnog aangepast op basis van de gerealiseerde tijd. 

Indirecte tijd (zoals verslaglegging en voorbereiding van de sessie) is bij de tarieven inbegrepen. Per maand ontvang je een factuur van de consulten die hebben plaatsgevonden. Deze factuur dien je zelf te betalen aan de praktijk en kun je daarna indienen bij jouw zorgverzekering die vervolgens een gedeelte (vaak 70-75%) vergoedt, of zelfs 100% wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt. Let op: Het eigen risico wordt aangesproken bij behandelingen in de basis GGZ.  Het is je eigen verantwoording om zelf na te gaan welk gedeelte jouw verzekeraar vergoed.

In 2022 is er mogelijk voordat je een behandeling bij een ongecontracteerde psychologie praktijk mag starten, eerst toestemming nodig vanuit je zorgverzekeraar. Het wordt sterk aangeraden om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je grondig te laten informeren, voordat je een traject bij de praktijk gaat starten.

Om meer zicht te krijgen op de vergoeding die geldt voor jouw polis en zorgverzekeraar, zou je de volgende vragen kunnen stellen.

Ik overweeg een behandeling bij een ongecontracteerde Basis GGZ praktijk. 

1. Welk percentage van het NZA tarief krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling?

2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?

3. Zo ja, hoe doe ik dat?

4. Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies?

5. (als je belt:) Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren met wie ik gesproken heb?

Onverzekerde zorg

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, burn-out klachten en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden of zonder verwijzing van de huisarts in zorg te komen. Behandeling van onverzekerde zorg (niet basispakketzorg consult) kost in de praktijk €115 euro per consult (60 minuten). Voor een dergelijk consult is geen verwijzing door een huisarts nodig. Het gaat ook niet ten kostte van je eigen risico. 

Afspraak annuleren

Het kan altijd voorkomen dat je de afspraak wil afzeggen of verzetten. Hiervoor geldt wel dat je dit minimaal 24 uur van tevoren dient aan te geven via mail of telefoon (voicemail inspreken kan ook). Op die manier kan ik nog een andere client inplannen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht (55 euro). Ook wanneer je niet op je afspraak verschijnt zonder opgaaf van reden wordt dit als no-show in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

Voor overige betalingsvoorwaarden zie dit document.